216. 奢颺 ê 藍月 ft. 阿錕 (20210831)

216. 奢颺 ê 藍月 ft. 阿錕 (20210831)

你看著 ê 月娘一般攏是暗殕色抑是暗 金色。毋閣這張用望遠鏡 tī 月圓時翕 ê 多彩 月景,是刁故意 kā 本來 to̍h 看會出 差別 ê 色彩 調甲差足濟 ê。這个色彩 ê 差別是欲用來 kah 月球表面 真正 ê 化學成份做比較。藍色色調是 鈦足濟 ê 所在,柑仔色 kah 茄仔色是鈦 kah 鐵 較少 ê 所在。咱足熟似 ê 寧靜之海 抑是 靜海,是正爿頂懸 ê 藍色區域。正爿下跤彼个 ùi 85 公里闊 ê 輻射形隕石坑 Tycho 伸出來 ê 線,to̍h 迒過柑仔色 ê 月球南部高地。這個月初 ê 月圓會使當做是 季節性 ê 藍月。因為這較特別,是北半球熱天(抑就是南半球寒天)ê 時,四改月圓 ê 第三改。這張是 272 張 ê 合成相片。你會當看著 月娘 一直是藍色 ê,毋閣袂藍甲 按呢。 ——— 這是 NASA Astronomy Picture of the Day ê 台語文 podcast 原文版: 台文版: 今仔日 ê 文章: 影像:Robert Fedez 音樂:PiSCO - 鼎鼎 聲優:阿錕 翻譯:An-Li Tsai (NCU) 原文: Powered by Firstory Hosting

  💬

  Be the first to comment

🎙️Hosts

No host has claimed this podcast yet!

More like this

  天文随心听|讲述宇宙与人的故事
  Mike愣刷电影
  朝天一棍-武侠-温瑞安
  每天為你讀一點書【慈濟基金會獨家贊助】
  仨言俩语|硅谷小青年的正经闲聊
  文学信仰 | 读书 · 论道